มาตรฐานทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับกำลังคนประเทศไทย

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีแผนการปฏิรูปประเทศตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานที่ได้มีการจัดทำมาตรฐานทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นสถาบันที่พัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตราฐานอาชีพที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0

ทั้งนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของประเทศไทยขึ้นเมื่อปลายปี 2559  โดยวุฒิบัตรมาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL (International Computer Driving License) ได้รับการรับเลือกและรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือประเมิน เนื่องจากครอบคลุมทุกสมรรถนะที่มาตรฐานของประเทศไทยกำหนดไว้และมีระบบการทดสอบออนไลน์ที่มีคุณภาพสูง สามารถประเมินทักษะของแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ได้ผลทันที รวมทั้งผลที่ได้มีรายละเอียดที่สามารถนำไปวิเคราะห์สมรรถนะด้านต่างๆ ได้ด้วย

 

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ICDL ได้รับการรับรองจากนานาประเทศและจัดให้อยู่ในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติในประเทศต่างๆ ในเอเซียดังนี้