รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL

ICDL มีหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย โดยมีทั้ง

 

 

 

ICDL ตระหนักและเข้าใจดีว่าในโลกยุคดิจิทัล ข้อมูล ทักษะ และความรู้ด้านดิจิทัล เป็นเรื่องที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และอย่างรวดเร็ว ICDL จึงมีการปรับเนื้อหาที่ใช้ในการสอบประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัยตลอดเวลา และมีหลักสูตรวิชาที่ออกมาใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ โดยล่าสุด ได้ออกหลักสูตร Digital Marketing, Computing และ ICT in Education อีกด้วย

 

ทั้งนี้ด้วยหลักสูตรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย การสอบรายวิชาที่ยืดหยุ่น เลือกสอบรายวิชาได้  จึงเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลสามารถสร้างข้อมูลสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่วนตัว (Digital Skills Profile) ได้ โดยจะแสดงสมรรถนะรายวิชาไว้ในวุฒิบัตรรับรองสมรรถนะของแต่ละคน

 

 1. ระดับแนะนำเบื้องต้น Introductory Programmes

 • Digital Citizen Computer Fundamental

 • Digital Citizen Tablet Fundamentals

 • Intro to ICDL Base

 1. ระดับพื้นฐานที่จำเป็น Base Modules

 

 • Computer Essentials

 • Online Essentials

 • Word Processing

 • Spreadsheet

 

 1. ระดับกลาง Intermediate Modules

 

 • Presentation

 • Using Database

 • Image Editing

 • Web Editing

 • Online Collaboration

 • Project Planning

 • 2D CAD

 • Information Literacy

 • IT Security

 • Digital Marketing

 • Computing

 • ICT in Education

 

 1. ระดับสูง Advances Modules

 

 • Advance Word Processing

 • Advance Spreadsheet

 

 • Advance Database

 • Advance Presentation

 

 

 

 

การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ด้วยระบบการสอบออนไลน์มาตรฐานสากล ICDL

 1. การสอบจัด ณ สถานที่สอบอย่างเป็นทางการ ICDL หรือศูนย์สอบ ICDL ที่ได้รับการอนุมัติ
  อย่างเป็นทางการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและ ICDL

 2. ผู้สอบจะทำการสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน/เครื่องในสถานที่จัดสอบ

 3. ลักษณะข้อสอบแบบลงมือปฏิบัติการใช้งานจริงบนหน้าจอ

 4. การสอบผ่านระบบการทดสอบออนไลน์

 5. การสอบประเมินจะมีข้อสอบที่จัดให้ 2 แบบ ได้แก่

  • ข้อสอบประเมิน (ICDL Diagnostic Test) มีให้คนละ 3 ชุดต่อ 1 วิชา จำนวนข้อสอบประมาณ 45 ข้อสอบปฏิบัติ

 • ข้อสอบประเมินสามารถใช้เพื่อ

  • ให้ทราบระดับสมรรถนะที่มีอยู่ปัจจุบันของแต่ละบุคคล

  • ใช้เพื่อวางแผนการพัฒนายกระดับทักษะของแต่ละบุคคลต่อไป

  • รายงานผลที่ได้รับจะมีคำแนะนำวิธีที่ถูกต้องและเร็วที่สุดของแต่ละข้อ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการนำไปใช้เรียนรู้พัฒนาทักษะต่อไปได้ด้วยตนเอง

  • แบบทดสอบสามารถใช้เป็นการฝึกฝนทักษะก่อนการสอบวุฒิบัตร

 

 • ข้อสอบวุฒิบัตร (ICDL Certification Test) มีให้คนละ 1 ชุด ต่อ 1 วิชา จำนวนข้อสอบประมาณ 35 ข้อสอบปฏิบัติ

ข้อสอบวุฒิบัตรจะใช้เพื่อสอบรับรองสมรรถนะรายวิชาว่าได้ถึงเกรฑ์มาตรฐานสากล ICDL แล้ว

ระยะเวลาสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL  สำหรับข้อสอบประเมิน 90 นาที ข้อสอบวุฒิบัตร 45 นาที

ภาษาที่ใช้ในการสอบประเมินสามารถเลือกได้ทั้งแบบภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย แล้วต่เวอร์ชั่นของข้อสอบ

ผู้สอบจะทราบผลการประเมินทักษะทันทีหลังสอบเสร็จ

เกณฑ์การสอบผ่านในแต่ละวิชาอยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์การได้รับ
ใบวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านตามจำนวนวิชาที่ระบุไว้ตามประเภทวุฒิบัตร จึงมีสิทธิ์ในการได้รับใบวุฒิบัตร หรือ สามารถออกวุฒิบัตรแยกรายวิชาได้แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กรณีผู้เข้ารับการทดสอบประเมิน จะไม่ได้รับวุฒิบัตร

 

 

 

วุฒิบัตร ICDL  ระบุรายสมรรถนะที่ผู้ถือวุฒิบัตรได้รับการรับรองแล้วว่าผ่านมาตรฐานสากล