กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวุฒิบัตร ICDL ทุกหลักสูตรอย่างเป็นทางการ

March 13, 2018

ได้มอบ Certificate of Recognition ให้แก่ ICDL ในโอกาสนี้ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า ครั้งนี้ต้องถือเป็นวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์การศึกษาไทย เพราะเป็นการปลดล็อคการศึกษาไทยสู่สากล เป็นการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานในยุคที่บริบทของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการเปิดศักราชใหม่ให้การผลิตบัณฑิตยุคใหม่สามารถเป็นไปตามความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริง เป็นโอกาสให้การผลิตกำลังคนได้มีทักษะสมรรถนะที่ได้มาตรฐานสากลจริง

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นผลิตกำลังคนอาชีวศึกษามาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติได้พิจารณาและรับรองหลักสูตรอาชีวศึกษาของต่างประเทศแล้ว

February 13, 2019

รวมทั้งหลักสูตรวุฒิบัตรด้านทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ด้วย  ทั้งนี้
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติสู่การปฏิบัติ"  ไว้ว่า จากการที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะนานาชาติได้รับรองหลักสูตรอาชีวะนานาชาติจากประเทศต่างๆแล้ว ขอให้สถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งนำหลักสูตรไปดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรม  ทั้งนี้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมได้ยอมรับหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาอาชีวะนานาชาติอนุมัติ และกำหนดอัตราเงินเดือนตามสมรรถนะและความสามารถตามหลักสูตรที่จบการศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว จะถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กอาชีวะมีทางเลือกที่จะได้รับวุฒิบัตรการศึกษาจากต่างประเทศ ที่จะบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆในระดับสากล เมื่อเรียนจบแล้วเด็กมีงานทำทันที จึงถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงการอาชีวศึกษาของไทย ในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาหลักสูตรอาชีวะนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำลังประสานงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ในขณะเดียวกันสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสามารถพิจารณาดำเนินการให้เด็กกู้เงินเพื่อการศึกษาล่วงหน้าไปก่อนได้ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  สิ่งสำคัญคือการมีผู้แทนจากสภาหอการค้าต่างประเทศ ในประเทศไทยมาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยสภาหอการค้าเหล่านี้มีบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายกว่า 1,000 บริษัท และต้องการให้การอาชีวศึกษาไทยผลิตกำลังคน ในสาขาที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนานาชาติที่เหมาะสม เพื่อให้สถาบันอาชีวศึกษาผลิตกำลังคนที่มีมาตรฐานสากลได้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมต่อไป

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล สร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

November 20, 2018

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 1202 คน เพื่อเป็นการเตรียมกำลังพลให้เข้มแข็งด้านดิจิทัลที่พร้อมมุ่งสู่โรงเรียนเตรียมทหารดิจิทัลที่มีความสมาร์ตและรองรับยุทธศาสตร์ดิจิทัลไทยแลนด์ของรัฐบาลได้อย่างยั่งยืนในอนาคต และมีการประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล โดยใช้การสอบชี้วัดมาตรฐานจาก The International Computer Driving Licence (ICDL) หรือวุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 2 วันที่ 21 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2561 และนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 30 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 การประเมินเป็นไปตามหลักการวัดมาตรฐานสากลซึ่งมีนักเรียนเตรียมทหารสอบผ่านการประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลถึง 876 คน หรือ 73% ถือเป็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการนำนโยบายจากภาครัฐสู่การปฎิบัติด้านการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

การแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018 ระดับภูมิภาค

September 05, 2018

การขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีทักษะดิจิทัลเป็นนโยบายสำคัญของทุกประเทศทั่วโลก The International Computer Driving Licence (ICDL) หรือวุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล จึงจัดการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018 ระดับภูมิภาค ซึ่งมีผู้ชนะระดับประเทศจาก 10 ประเทศเข้าเป็นตัวแทนร่วมแข่งขัน โดย พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีท่านเอกอัตรราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย Mr. Tony Cotter และ Mr. Damien O'Sullivan CEO ICDL Foundation, Ms Tina Wu General Manager ICDL Asia,Mr. Hugh O'Connell Managing Director ICDL Thailand, นางสาวกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ Executive Director ICDL Thailand รวมทั้งคณะกรรมการกิตติมศักดิ์การแข่งขันทักษะดิจิทัล ตัวแทนสมาคมคอมพิวเตอร์ต่างๆในประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมเสวนาทั้งจากไทยและต่างประเทศและภาคเอกชน ผู้บริหาร T.C.C. Technology และ C ASEAN ร่วมให้การต้อนรับ ในงานมีแขกผู้มีเกียรติทั้งจากประเทศไทยและจาก 16 ประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน  สำหรับผลการแข่งขัน ประเทศไทย คว้ารางวัลได้ถึงสองรายการ ได้แก่ ด.ช.ปณชัย อมรกิจวณิชย์ นักเรียนชั้นม.3 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ้วยทองอันดับ 1 ของเอเซีย สุดยอดฝีมือทักษะดิจิทัล ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และ นายศราวุธ คำเศษ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้าตำแหน่งอันดับที่ 3 ของเอเซีย ระดับมหาวิทยาลัย ตอกย้ำชื่อเสียงให้ประเทศไทยที่โดดเด่น ในฐานะผู้นำหน้าด้าน Digital Literacy และ Digital Workforce ในภูมิภาคอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน “การประชุมสรุปผลการดำเนินการและการขยายผลการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

July 05, 2018

มีหน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนและดำเนินงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงาน ก.พ.  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ  ICDL Thailand ทั้งนี้ ICDL Thailand มีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรัฐบาลดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และนำพาประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นำด้านกำลังคนดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้

ICDL Digital Challenge 2018 รอบคัดเลือก

June 27, 2018

สุดยอดทักษะดิจิทัลประเทศไทยไปแข่งขันระดับภูมิภาค โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย พร้อมแสดงความยินดีและให้ขวัญกำลังใจแก่เยาวชนทุกคนและตัวแทนประเทศที่จะไปแข่งขันชิงชัย ICDL ระดับภูมิภาค ในช่วงเช้า เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติเปิดงานและกล่าวยินดีที่เห็นเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป หันมาตื่นตัวพัฒนายกระดับดิจิทัลของตนสู่มาตรฐานสากล โดยปีนี้รอบสุดท้ายมีเยาวชนเข้ารอบ 47 คนจาก 20 กว่าสถาบันการศึกษา ช่วงบ่ายเสวนา
“การสร้างกำลังคนยุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ ดังนี้ นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, นางสาวนวลศิริ ไวทยานุวัตติ ผู้อำนวยการ SCB Academy สาย Banking and Foundation, ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด ประธานคณะทำงานกลุ่มอาชีพ E-Learning สภาการศึกษา, ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (Development Administrator in Digital Era-DAD), นายพันธุ์คม แก้วเหมือน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวทัล-ซี คอนซัลติ้ง จำกัด และนางสาวกฤษฎิ์กัญญา
กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างกำลังคนไทยยุคใหม่ให้พร้อมสู่การเป็นกำลังคนยุคดิจิทัล 4.0 “Building The Digital Workforce For Thailand 4.0” ด้วยมาตรฐานสากล

ICDL Thailand เข้าเยี่ยม ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

November 13, 2017

ICDL Thailand เข้าเยี่ยม ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) พร้อมหารือเรื่องการพัฒนากำลังคนพันธุ์ดิจิทัลทุกระดับ เพื่อให้พร้อมที่ก้าวย่างสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างเต็มที่ โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ได้กล่าวไว้ว่า "การพัฒนาความรู้นับเป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐาน ซึ่งประเทศไทยจะไม่สามารถพัฒนาเป็น Thailand 4.0 ได้ถ้าคนไม่ได้รับการศึกษาด้านดิจิทัลที่ดีพอ"  ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศคือ การสร้างรากฐานความรู้เพื่อให้ประชาชนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง 


ทั้งนี้ทาง ICDL วุฒิบัตรทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากลได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศต่างๆ เช่นสิงคโปร์ อังกฤษ ไอร์แลนด์ ก้าวสู่ประเทศแถวหน้าในยุคดิจิทัล ด้วยการพัฒนากำลังคนของประเทศต่างๆ  ให้มีทักษะดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพระดับโลกอย่างประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก มาตรฐานสากลที่พร้อมพัฒนาคน  

​รัฐมนตรีกระทรวงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแห่งประเทศไอร์แลนด์ นายจอห์น ฮัลลิแกน และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายเบร็นดัน รอเจอรส์ เข้าเยี่ยม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

November 05, 2017

รัฐมนตรีกระทรวงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแห่งประเทศไอร์แลนด์ นายจอห์น ฮัลลิแกน และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายเบร็นดัน รอเจอรส์ (H.E. Mr. Brendan Rogers) เข้าเยี่ยม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างประเทศไอร์แลนด์และประเทศไทย โดยได้แบ่งปันประสบการณ์การปรับเปลี่ยนประเทศไอร์แลนด์สู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) ของยุโรป โดยหนึ่งกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ คือเรื่องการศึกษาและพัฒนายกระดับทักษะดิจิทัลของประชาชนและกำลังคน ทั้ง ประชาชนคนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา กำลังคนภาครัฐ กำลังคนภาคเอกชน และบุคลากรที่ทำงานสายไอที ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งเป้าพัฒนากำลังคน 500,000 คนภายใน 5 ปีนี้

 

ICDL วุฒิบัตรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาตรฐานสากล มีพันธกิจที่จะพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่ประชากรโลกให้พร้อมสู่ยุคดิจิทัลที่มาถึงอย่างรวดเร็ว และวันนี้ถึงเวลาแล้วที่กำลังคนของไทยจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่มาตรสากล

Digital Thailand Big Bang 2017

September 20, 2017

ICDL ได้เปิดบูธในงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2017  ระหว่าง 21-24 กันยายน 2017 ที่ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 เมืองทองธานี เพื่อร่วมนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ICDL ได้อยู่ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 5 -การพัฒนากำลังคนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานสนใจแวะชม และทดลองใช้ระบบออนไลน์การทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL เป็นจำนวนมาก

ICDL ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

September 07, 2017

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมลงนามกับ ICDL ผู้นำด้านการประเมินทักษะความรู้คอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล ในความร่วมมือการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ด้วยมาตรฐานสากล ICDL เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคคลากร ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นหัวใจและเครื่องมือหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ส่งผลต่อการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทย ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่พัฒนาคนพัฒนาเศษฐกิจอย่างยั่งยืน ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องอโศก โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

สำนักงาน ก.พ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยมาตรฐานสากล ICDL เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นมา

September 07, 2017

สำนักงาน ก.พ. โดยความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) ให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยในการพัฒนาครั้งนี้ ได้ปรับรูปแบบการพัฒนาจากเดิมที่เน้นการฝึกอบรม มามุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาจากการปฏิบัติจริง โดยได้นำการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (The International Computer Driving License : ICDL) มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้รับทราบศักยภาพที่แท้จริง รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นมา

ICDL ประเมินทักษะดิจิทัลให้ข้าราชการ ก.พ.

July 03, 2017

การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ (นบส. ๑) วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ.

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์พร้อมประธานบริหาร ICDL เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.อ.ประจิน เสนอยกระดับมาตรฐานด้านไอทีของประเทศไทยWrite a catchy title...

November 29, 2015

นายเบร็นดัน รอเจอรส์ (H.E. Mr. Brendan Rogers) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และประธานบริหารแห่งมูลนิธิ ECDL สหภาพยุโรป เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี โดยภายหลังการเข้าพบ นายเบร็นดัน กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีที่ได้มาพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ในเรื่องการศึกษา เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์มีข้อตกลงของการศึกษาเป็นความร่วมมือกัน ขณะเดียวกันประเทศไอร์แลนด์ได้ยกระดับมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการใช้ทั่ว ๆ ไปเป็นระดับมาตรฐานของยุโรปและยกขึ้นมาเป็นระดับสากล และพร้อมนำเสนอเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านไอทีของประเทศไทยที่ได้นำมาเสนอความร่วมมือในวันนี้ และยินดีให้ความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม และด้านอื่น ๆ

ICDL ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

January 23, 2017

ICDL มาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัล  ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) TPQI ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์สู่ไทยแลนด์ 4.0 ก็คือ การพัฒนากำลังคนและพลเมืองพร้อมสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่ากำลังคนของไทยจะมีมาตรฐานสากล

Mr. Damien O’Sullivan ประธานบริหารของมูลนิธิ ICDL กล่าวว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทย มูลนิธิ ICDL มุ่งมั่นในการช่วยสร้างและเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในเวลาอันใกล้นี้"

Digital Thailand 2016 - นายกฯเยี่ยมชมบู๊ธ ICDL

February 22, 2016

ICDL ได้รับเชิญให้ร่วมงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 งานที่จัดเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการเิดตัวนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ICDL ได้อยู่ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 5 -การพัฒนากำลังคนเพื่อเสณษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยในวันเปิดงาน ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้แวะชมระบบออนไลน์การทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL 

ICDL ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

May 27, 2017

ICDL แห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐาน Digital Literacy สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (End-Users) เตรียมกำลังคนสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. (Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization): TPQI)

Please reload