มาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL

 ICDL ได้จัดมาตรฐานระดับสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอ้างอิงอย่างกว้างขวาง 

หลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL มีหลากหลายหลักสูตรที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

วุฒิบัตรมาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL (International Computer Driving License)  เป็นวุฒิบัตรและหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ดำเนินงานโดย ECDL Foundation มูลนิธิไม่หวังผลกำไร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการด้านดิจิทัลแห่งสหภาพยุโรป (European Union: EU) โดยมีพันธกิจที่จะยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชากรโลก วุฒิบัตร ICDL เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกเรื่องคุณภาพมาตรฐานของการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถด้าน ดิจิทัล และด้านหลักสูตรพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 

โดยตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ICDL ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการยกระดับศักยภาพทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน  นักเรียนนักศึกษา ประชาชนและแรงงานของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปอัฟริกา และทวีปอเมริกา นับเป็นกลไกขับเคลื่อนให้นโยบาย E-Government นำไปสู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบได้ตามเป้าหมาย ช่วยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนให้กับหลายประเทศ เช่น ประเทศ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ เกาหลี อินเดีย เป็นต้น ทั้งนี้โดยการที่จัดให้อยู่ในกรอบมาตรฐานคุณสมบัติแห่งชาติ (National Qualification Framework) ของนานาประเทศทั่วโลกอีกด้วย ปัจจุบัน ICDL ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเรื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพด้านวุฒิบัตรวัดระดับความรู้ความสามารถด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ICDL ได้รับการลงนามรับรองโดยหน่วยงานและสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ จากทั่วโลก ทั้งภาครัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก หน่วยงานด้านการศึกษาและบริษัทชั้นนำทั่วโลก โปรแกรม ICDL ได้ใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในระดับราชการ นโยบายประเทศ บริษัทเอกชน หน่วยงานการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน ในประเทศต่างๆกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 42 ภาษา มีผู้ที่ลงทะเบียนสอบแล้วถึง 15 ล้านคน และมีการสอบและรับรองวุฒิบัตรกว่า 50 ล้านฉบับในปัจจุบัน

 

 

ICDL-มาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก

วุฒิบัตร ICDL จัดเป็นอันดับ 1 ขอวุฒิบัตรด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประเทศต่างๆ ในยุโรปและนานาประเทศ จัดให้ ICDL อยู่ในกรอบ National Qualification Framework ด้าน ICT มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในกว่า 150 ประเทศ แปลเป็นภาษาต่าง ๆ 41 ภาษา จำนวนศูนย์สอบทั่วโลกกว่า 25,000 ศูนย์สอบ รวมถึงศูนย์สอบในประเทศไทยกว่า 30 แห่ง จำนวนผู้สอบแล้ว 15,000,000 คน สอบไปแล้วกว่า 50,000,000 ข้อสอบ และยังคงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ และได้นำไปใช้กับองค์กรในประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา นับเป็นวุฒิบัตรมาตรฐานโลกอย่างแท้จริงและสามารถไปยืนยันรับรองสมรรถนะความสามารถด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทั่วโลก

 

ส่วนหนึ่งของการรับรองโดยองค์กรระดับสากล

ส่วนหนึ่งของการรับรองระดับประเทศ

ส่วนหนึ่งของรับรองโดยบริษัทนานาชาติ